Försäkring för vattenskoter – se pris & köp direkt | Alandia

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA ALANDIAS VATTENSKOTERFÖRSÄKRING

Ingen extra kostnad om du vill dela upp betalningen av försäkringspremien.

Du får 10% rabatt på premien om du utrustar skotern med startspärr och söksystem.

Du kan teckna tillägg för maskinskada fram tills vattenskotern blir 5 år gammal och får då ett skydd tills vattenskotern uppnått en ålder om 6 år, utan begränsningar i gångtimmar.

Redan efter två skadefria år erhåller du 50% rabatt på självrisken vid en eventuell sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada.

VILKEN FÖRSÄKRING PASSAR DIG?

HELFÖRSÄKRING

Vår helförsäkring ger ett omfattande skydd som också inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning.

HALVFÖRSÄKRING

Halvförsäkringen täcker inte sjöskada, men ger försäkringsskydd för båtens förvaring och transport på land.

TILLÄGG

Med vår helförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

Populär!

Helförsäkring

Grundstötning
Kollision
Andra sjöskador
Skador vid uppläggning/transport
Brand
Stöld och skadegörelse
Rättsskydd
Ansvar

Halvförsäkring

Grundstötning
Kollision
Andra sjöskador
Skador vid uppläggning/transport
Brand
Stöld och skadegörelse
Rättsskydd
Ansvar

Detta ingår i din försäkring

Populär!

Helförsäkring

Halvförsäkring

Grundstötning
Kollision
Andra sjöskador
Skador vid uppläggning/transport
Brand
Stöld och skadegörelse
Rättsskydd
Ansvar
Se ditt pris Se ditt pris

Tillägg till helförsäkringen

Med helförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

Båtplus

Ger ersättning om båttillbehör, till exempel motor eller plotter, faller i vattnet.

Stillestånd

Ger ersättning om en skada inträffar under sommaren och reparationer drar ut på tiden så att du inte kan använda båten.

Alandias Fiskeförsäkring

Täcker lös sportfiskeutrustning vid brand, stöld och skadegörelse.

Maskinskada

Ersätter plötsliga och oförutsedda skador som uppstått på grund av inre orsaker, såsom skador på huvudmotor, bogpropeller och ankarspel.

Utvidgat giltighetsområde

Kan tecknas för Nordsjön, Medelhavet, Kanarieöarna, Karibien och farvatten i europeiska länder.

Vi har också tillägg för förvärvsanvändning, uthyrning, charter och för höjt ansvarsbelopp för sakskada.

Mer information om våra tillägg, läs villkoren.

ALANDIAS FÖRSÄKRINGSPRIS
BASERAS PÅ

Båtens värde på marknaden
Självrisk du själv väljer
Båtmärke och motormärke
Modell och årsmodell

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Försäkringen omfattar båten och den utrustning du behöver för att hantera den på ett säkert sätt.

Gäller för dig som försäkringstagare och även för den som med ditt tillstånd använder båten. (Om du vill hyra ut din båt måste du teckna ett tillägg för uthyrning).

 • Östersjön och dess vikar
 • På sjöar vattendrag i Sverige, Finland, Norge, Danmark (ej Färöarna och Grönland)
 • I Saima kanal och Kielkanalen
 • Lägst norska kusten inom norskt territorialvatten.
 • På Skagerack och Kattegatt öster om linjen Linesnes-Helgoland-Wilhelmshaven
 • Vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark och vid transport mellan dessa länder.

Försäkringsbeloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten och den utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.

En skada skall så fort som möjligt anmälas till Alandia. En skriftlig skadeanmälan lämnas in på hemsidan eller per post inom fyra veckor. I villkorets punkt 13 finns mera information om hur du går till väga.

Ett elektroniskt stöldskydd kan till exempel vara en startspärr, som hindrar obehöriga från att starta motorerna, eller en spårsändare/positionslarm, som larmar om båten flyttas.​

För att du ska kunna försäkra din vattenskoter hos oss ska den antingen ha startspärr eller spårsändare/positionslarm. Om du är osäker, kontakta oss så hjälper vi dig!

Autogiromedgivande skapar du via din bank. Logga in på din internetbank och lägg till Alandia Försäkring Abp som betalningsmottagare. ​

Alandias halvförsäkring ger ett begränsat skydd för dig som känner dina farvatten väl, och som använder båten på ett sätt som gör att du väljer bort sjöskademomentet. Den ger dig en bra ansvars- och rättsskyddsförsäkring, och ett fullgott skydd då du förvarar och transporterar båten på land. ​

Vår helförsäkring ger ett omfattande skydd som också inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning. Med helförsäkringen kan du teckna tillägg som ger dig en komplett båtförsäkring anpassad efter dina behov.​

Anmäl via din internetbank att du önskar få fakturan skickad elektroniskt till banken. Du hittar oss under namnet Alandia båtförsäkring/Försäkringsaktiebolaget Alandia. ​

Passa på att anmäla nästa gång du betalar en faktura till oss – då har du enkelt uppgifterna du behöver till hands.​

Alandia assistans ersätter kostnader för assistansåtgärder även om båt och besättning inte befinner sig i ett nödläge och om behovet uppstått till sjöss eller i hamn utan fast vägförbindelse. Alandia assistans gäller även inom utvidgat giltighetsområde.

Kostnader ersätts för

 • transport av reservdelar/bränsle vid en händelse med maximalt 3 000 kr
 • bogsering till närmaste säkra hamn med maximalt 15 000 kr
 • logi och hemresa för högst 5 000 kr om behovet av assistans uppstått mer än 25 sjömil från hemmahamnen

Tillägget Assistans ingår utan kostnad tillsammans med Alandias Helförsäkring. Med tillägget ersätter Alandia vissa kostnader som till exempel bogsering till närmaste säkra hamn.

Ändringar meddelar du enkelt via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till info@alandia.se eller ringa oss på tel +46 (0)8 – 630 02 45​

Det maximala ersättningsbeloppet för vår ansvarsförsäkring är 20 miljoner kronor vid personskador och 10 miljoner kronor vid sakskador.​

Efter två skadefria år hos Alandia får du halverad självrisk om du råkar ut för en sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada. Rabatten avdras från den självrisk som anges i ditt försäkringsbrev. ​

Kontakta oss via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel. +46 (0)8 – 630 02 45

Handsken på trailern ska låsas med kulhandskelås eller så kan du låsa fast trailern med kätting och lås.​

Ja, din trailer ingår vid brand, stöld, skadegörelse och vagnskada om den är noterad i försäkringsbrevet.

Ändringar meddelar du enkelt via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till info@alandia.se eller ringa oss på tel +46 (0)8 – 630 02 45​

Du som försäkringstagare eller ersättningssökande har till ditt förfogande olika medel att få ett beslut från oss ändrat. Här hittar du anvisningar för sökande av ändring.

Vår båtförsäkring gäller året runt oberoende om du förvarar den på land eller i vattnet. Om du förvarar båten i sjön under vintern tillkommer ytterligare aktsamhetskrav för att försäkringen skall gälla utan nedsättning: ​

 • Båten skall ligga på en skyddad och lämplig plats. ​
 • Båten skall ägnas nödvändig tillsyn med hänsyn till väderleken samt hållas länsad och fri från snö och is som kan påverka båtens flytförmåga. ​
 • Kulventiler, genomföringar, slangar, kranar, tömningsställen och övrig utrustning i vatten- och avloppssystemen skall vara frostskyddade. ​
 • Inombords skall båten hållas frostfri och vattnet runt båten isfritt. ​

Försäkringen ersätter inte för skador till följd av gång i is.

Ja, din släpjolle ingår om den är noterad i försäkringbrevet. ​

Ja, försäkringen gäller vid kappsegling. Om din båt skadas i samband med kappsegling, höjs självrisken med 10% av de ersättningsgilla kostnaderna, utöver självrisken som anges i försäkringsbrevet.

Båtägaren bär ansvar att båten tas hand om. Som försäkringstagare är du skyldig att iaktta räddningsplikten genom att på alla sätt försöka undvika eller hindra en hotande fara som kan leda till att en skada uppstår. Om det inte lyckas skall du efter bästa förmåga försöka begränsa skadans omfattning. Alandia hjälper till med kostnader för röjning av olycksplats och borttagning av vrak om du enligt lag är skyldig till det.

Kontakta oss via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel. +46 (0)8 – 630 02 45​